Next Previous Contents

4. Metin ekran (konsol) yazýtiplerinin yüklenmesi

Metin ekranda Türkçe görebilmek için birkaç iþleme daha ihtiyacýmýz var. Bunlardan ilki Türkçe karakterleri içeren yazýtiplerinin yüklenmesi. Bir yazýtipini yüklemek için setfont komutunu kullanýyoruz.

$ setfont latin5u-16.psf.gz

Yukarýdaki komut /usr/lib/kbd/consolefonts dizini altýndaki latin5u-16.psf.gz yazýtipi dosyasýný yükledi. Bu dizin altýnda yeralan, ya da yukarýda belirttiðim ftp adresinden indirdiðiniz ve adý latin5 ile baþlayan tüm yazýtipleri Türkçe karakterler içerir. Birkaç deneme de siz yapýn. Özellikle latin5u-12 ve latin5u-14 dosyalarý daha küçük yazýtipi içerir ve ekranda ayný anda daha çok karakter görüntüleyerek çalýþma alanýnýzý geniþletir.

Metin ekranda kullanabileceðiniz tüm Türkçe yazýtiplerini ftp.gelecek.com.tr dizini altýnda bulabilirsiniz.

4.1 Son düzeltmeler

Atýlmasý gereken birkaç adým daha kaldý. Önce /etc/inputrc dosyasý içine aþaðýdaki satýrlarý ekleyin. Eðer dosya yoksa kendiniz oluþturun.

set input-meta on
set convert-meta off
set output-meta on

Ardýndan /etc/profile dosyasýnýn sonuna, aþaðýdaki satýrlarý ekleyin.

export INPUTRC=/etc/inputrc

Artýk rahatlýkla bash komut satýrý altýnda Türkçe yazabilir ve okuyabilirsiniz. Yukarýda yapýlan iþlemleri eðer /etc/rc.d/rc.local dosyasýna eklerseniz, herkes için tanýmlý bir klavye eþlem dosyasý ve yazýtipi yaratmýþ olursunuz:

setfont latin5u-16.psf
loadkeys trq.map.gz


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07