Next Previous Contents

5. Çeþitli uygulamalarda Türkçe kullanýmý

5.1 Pine

Pine ile Türkçe ileti göndermek ve almak istiyorsanýz, .pinerc dosyasýnda, character-set deðiþkeninin karþýsýnda, aþaðýdaki deðiþikliði yapmanýz gerekiyor:

# Reflects capabilities of the display you have. Default: US-ASCII.
# Typical alternatives include ISO-8859-x, (x is a number between 1 and 9).
character-set=ISO-8859-9

Yukarýdaki deðiþiklikleri yaptýktan sonra, pine ile kolayca Türkçe karakterler içeren e-posta yollayabilirsiniz.

5.2 Netscape

Netscape'te yazýtipi seçimi için, Edit - Preferences - Appearance - Fonts - For the Encoding menüsüne gidin ve buradan ``Turkish (iso-8859-9)'' seçeneðini iþaretleyin. Daha aþaðýda yeralan ``Use my default fonts, overriding document-specified fonts'' seçeneðini iþaretlemeniz halinde ise Netscape, sadece sizin belirttiðiniz yazýtiplerini ekranda gösterecektir. Yine de Netscape ile Türkçe yazýtiplerini görmekte sýkýntý çekerseniz View -> Encoding -> Turkish (ISO-8859-9) seçeneðini iþaretlemelisiniz.

Genel kural olarak yazýtipini seçmenize izin veren tüm yazýlýmlarda Türkçe yazýtiplerini kullanabilirsiniz.

5.3 KDE altýnda Türkçe

KDE pencere arayüzünün büyük bir kýsmý Türkçeye çevrildi. 1.0 sürümünden itibaren gelen Türkçe desteði ile pek çok uygulama yazýlýmýný Türkçe çalýþtýrabiliyorsunuz.

KDE altýnda, programlarýn Türkçe çalýþmasý ve mesajlarýn Türkçe çýkmasý için kcontrol programýný çalýþtýrýn. Sol tarafta yeralan Desktop - Language menüsü içinde ilk dil olarak Turkish'i seçin. Bundan sonra açacaðýnýz her KDE programý, eðer destekleniyorsa Türkçe çalýþacaktýr.

5.4 kvt

kvt, KDE ile birlikte gelen bir terminal emülasyon programýdýr. kvt'de kullanacaðýnýz yazýtipini seçmek için, sýrasýyla

Artýk kvt altýnda Türkçe yazabilirsiniz. Ancak X Window'da henüz Türkçe karakterlerinizi tanýtmadýysanýz yukarýda yazýlanlarý yapmak mümkün olmaz. Bunun için önce ``X Window Türkçe yazýtiplerinin yüklenmesi'' baþlýðý altýnda yeralan yönergeleri izleyin.

kvt'nin yeni bir sürümünü kullanmanýz halinde, önce kvt'yi çalýþtýrýn, ardýndan farenin sað tuþuyla kvt üzerinde herhangi bir noktaya basýn. Yukarýdaki maddeleri sýrasýyla takip edin.

5.5 GNOME altýnda Türkçe

GNOME masaüstü altýnda, özellikle gnome terminal altýnda yaþayabilmeniz muhtemel Türkçe karakter sorununa çözüm için, aþaðýdaki maddeleri uygulayýn:


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07