Next Previous Contents

3. Klavye ayarlarý

Bu bölümde, metin ekranda Türkçe yazmak için gerekli programlarý inceleyeceðiniz. Bunlardan ilki, bilgisayara Türkçe klavye tuþ takýmý haritasýný gösterecek olan loadkeys komutudur. loadkeys komutu ve uygun bir Türkçe klavye daðýlýmý haritasý yardýmýyla istediðimiz bir Türkçe klavyeyi (Q Türkçe, F Türkçe gibi) yükleyebiliriz.

3.1 Klavye tuþ takýmý yüklenmesi

loadkeys komutunun kullanýmý çok basittir. Daðýtýmýnýzda bulunan ve /usr/lib/kbd/keymaps/i386 dizini altýna yerleþtirilmiþ olan klavye haritalarýndan bir tanesini seçin. Aslýnda klavye haritalarýnýn adýný bilmek zorunda deðilsiniz, burada kullanabileceðiniz dosyalarý ve ne tip bir klavyeyi yüklediklerini görebilirsiniz:

Þimdi loadkeys komutunu birkaç örnekte kullanalým:

$ loadkeys trq.map         (Türkçe Q klavye haritasýný yükle) 
$ loadkeys trf.map         (Türkçe F klavye haritasýný yükle) 
$ loadkeys tralt.map        (Türkçe F klavye haritasýný yükle) 

Eðer normal US klavye haritasýna dönmek isterseniz, defkeymap klavye eþlem dosyasýný kullanýn.

$ loadkeys defkeymap

Yapýlan tüm iþlemler tüm sistemde etkin olacaktýr. Bir kullanýcý çalýþma yaptýktan sonra sistem kapanýncaya, ya da baþka bir klavye daðýlýmý yüklenince deðin klavye düzeni ayný kalýr.

Not: Çoðu Linux daðýtýmlarýnda bulunan kbd paketi sistemde kullanýlabilecek klavye eþlem (daðýlým) dosyalarýný ve yazýtiplerini içerir. Son zamanlarda, diskten tasarruf saðlamak amacýyla hem yazýtipi, hem de klavye eþlem dosyalarý sýkýþtýrýlarak kullanýlmaktadýr. Bu tip sýkýþtýrýlmýþ dosyalarýn sonu .gz ile biter (örneðin trq.map.gz). loadkeys ve setfont komutlarý herhangi bir sorunla karþýlaþmadan bu dosyalarý okuyabilecek ve gerekli iþlemleri yapacaktýr.

3.2 Bu tuþtakýmlarýný nerede bulabilirim?

Eðer kullandýðýnýz daðýtýmda trq.map, trf.map ya da tralt.map klavye eþlem dosyalarýný bulamýyorsanýz ve yukarýdaki komutlarý iþlerken hata mesajý alýyorsanýz, ftp.gelecek.com.tr adresinden bu dosyalarý indirmeniz mümkündür.

Dilediðiniz klavye düzenini, Red Hat daðýtýmýnda yeralan /etc/sysconfig/keyboard dosyasýna ekleyebilirsiniz. Kullanabileceðiniz dosya isimlerinden bazýlarý trq, trf ve tralt'týr.


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07