Bzip2 Howto

David Fetter dfetter@best.com
v1.92 18 sierpnia 1998
Wersja polska: Krzysztof P. Jasiutowicz kpjas@priv.onet.pl
v0.99, 28 sierpnia 1998


Ten tekst wyjaśnia jak używać programu do kompresji bzip2. Lokalna wersja tego tekstu w sgml-u jest dostępna tu tu, a "autor-ytatywna" pod tym adresem tu. Dokument ten został napisany w standardzie ISO-8859-2.

1. Wstęp

Bzip2 to superowy nowy algorytm kompresji danych. Ogólnie rzecz biorąc tworzy pliki, które są 60-70% mniejsze od takich samych plików spakowanych gzip-em.

Ten dokument opisze kilka typowych zastosowań bzip2-a.

Przyszłe wersje tego dokumentu będą dotyczyły planowanej bzip2 library którą autor bzip2-a, Julian Seward opisuje następująco:

Pracuję nad następną wersją bzip2-a, która będzie używać tego samego
formatu pliku .bz2; główną nowością będzie biblioteka podobna do zlib
służąca do odczytywania i zapisu danych w tym formacie z poziomu programu.

Przyszłe wersje tego dokumentu mogą także zawierać podsumowanie dyskusji nad tym czy (i jak) bzip2 powinno być zastosowane w jądrze Linux-a.

1.1 Revision History

v1.92

Zaktualizowałem rozdział Pobieranie binariów bzip2, dodałem S.u.S.E.

v1.91

Poprawiłem błąd w pisowni i poprawiłem kilka idiomów shell-a w rozdziale o używaniu bzip2-a z tar-em. Podziękowania dla Alessandro Rubini za nie.

Poprawiłem aby narzędzie buzzit nie [to stomp] oryginalnego archiwum bzip2-a.

Dodałem bgrep, narzędzie podobne do zgrep-a.

v1.9

Poprawiłem problem z gcc 2.7.*. Podziękowanie dla Ulrika Dickow-a za wskazanie go.

Dodałem elegancki sposób Leonard-a Jean-Marc-a posługiwania się tar-em.

Dodałem szwedzkie tłumaczenie Linus-a Ăkerlund-a.

Poprawiłem rozdział o wu-ftpd np. sugestii Arnaud Launay-a.

Przeniosłem tłumaczenia ich odpowiednich rozdziałów.

v1.8

Wstawiłem buzzit i tar.diff do sgml-a tam gdzie ich miejsceg. Poprawiłem interpunkcję i formatowanie. Podziękowania dla Arnaud Launay za jego pomoc w poprawianiu mojej własnej wersji. :-)

Porzuciłem xv project na razie z powodu braku większego zainteresowania.

Wspomniałem o tipsach w przyszłych wersjach tego dokumentu.

v1.7

Dodałem aplikację buzzit. Poprawiłem patch do nałożenia na gnu tar.

v1.6

Dodałem tip TenThumbs-a dot. Netscape.

Także zmieniłem lesspipe.sh dzięki jego sugestii. Powinien teraz lepiej działać.

v1.5

Dodałem francuskie tłumaczenie Arnaud Launay-a, i jego plik wu-ftpd.

v1.4

Dodałem japońskie tłumaczenie Tetsu Isaji-ego.

v1.3

Dodałem plik Ulrik Dickow-a .emacs do emacs-a 19.30 lub wyższej wersji.

(także poprawiłem patch jka-compr.el do emacs-a dzięki jego sugestii. Ojej! Bzip2 nie ma jeszcze(?) flagi "append".)

v1.2

Zmienilem patch do emacs-a aby automagicznie rozpoznawał pliki .bz2.

v1.1

Dodałem patch dla emacs-a.

v1.0

Runda 1.

2. Jak zdobyć bzip2

Home page Bzip2-a znajduje się na Home site w Wielkiej Brytanii. Mirror site w U.S.A jest tu. Można też znaleźć go na site-cie FTP Red Hat-a tu.

2.1 Bzip2-HOWTO w twoim języku

Osoby posługujące się językiem francuskim mogą skierować się do francuskich dokumentów Arnaud Launay-a. Wersja WWW jest tu, a ftp można użyć tu Z Arnaud można skontaktować się pocztą elektroniczną pod tym adresem

Osoby posługujące się językiem japońskim mogą skierować się do japońskich dokumentów Tetsu Isaji tu. Z Isaji można skotaktować się na jego stronie WWW, lub pocztą elektroniczną pod tym adresem.

Osoby posługujące się językiem szwedzkim mogą skierować się do szwedzkich Linus-a Ăkerlund-a tu. Z Linus-em można się skontaktować pocztą elektroniczną pod tym adresem.

2.2 Jak zdobyć prekompilowane binaria bzip2-a

Zobacz Home site-y.

Binarium Debian Intel jest tu.

Binarium alpha Red Hat-a jest tu.

Binarium Intel Red Hat-a jest tu.

Binarium SPARC Red Hat-a jest tu.

Binarium Intel Slackware jest tu.

Binarium Intel S.u.S.E jest tu.

Wyżej wymienione są także dostępne w analogicznuch miejscach różnych lustrzanych site-ów.

2.3 Jak zdobyć źródła bzip2-a

Znajdują się na oficjalnych site-ach (zobacz w Jak zdobyć Bzip2 gdzie, albo Red Hat ma je tu).

2.4 Kompilacja bzip2-a dla twojej maszyny

Jeśli masz gcc 2.7.*, zmień linijkę która brzmi

CFLAGS = -O3 -fomit-frame-pointer -funroll-loops

na

CFLAGS = -O2 -fomit-frame-pointer

to jest, zamień -O3 na -O2 i pomiń -funroll-loops. You may also wish to add any -m* flags (like -m486, for example) you use when compiling kernels.

Usunięcie -funroll-loops jest najistotniejszą częścią, ponieważ może to spowodować wiele gcc 2.7-ów będzie generowało nieprawidłowy kod, a wszystkie gcc 2.7-y będą większy i wolniejszy kod wynikowy. Dla innych kompilatorów (lcc, egcs, gcc 2.8.x) standartowe CFLAGS są w porządku.

Potem, po prostu make i zainstaluj wg README.

3. Używanie bzip2

Przeczytaj Wspanaiałą Stronę Podręcznika Systemowego :)

4. Używanie bzip2 z tar-em

Poniżej są opisane trzy metody używania bzip2 z tar-em, a mianowicie

4.1 Najłatwiejsza do zrobienia:

Ta metoda nie wyamga wcale żadnych zmian. Aby od-tar-ować bzip2-owane archiwum tar-owe, foo.tar.bz2 w aktualnym katalogu, wykonaj

/path/to/bzip2 -cd foo.tar.bz2 | tar xf -

To działa, ale może być wnerwiające jeśli wypisuje się to zbyt często.

4.2 Łatwa do zrobienia, dość łatwa w użyciu, nie trzba mieć uprawnień root-a:

Dzięki dla Leonard Jean-Marc za ten tip. Dzięki także dla Alessandro Rubini za wprawadzenie różnic specyficznych dla csh.

W swoim .bashrc, możesz wstawić taką linijkę :

alias btar='tar --use-compress-program /usr/local/bin/bzip2 '

W .tcshrc, lub .cshrc, analogiczna linijka wygląda tak:

alias btar 'tar --use-compress-program /usr/local/bin/bzip2'

4.3 Też łatwa do zrobienia, ale wymaga dostępu jako root.

Nałóż poniższy patch na gnu tar 1.12 w następujący sposób:

cd tar-1.12/src; patch < /path/to/tar.diff
skompiluj go, i zainstaluj go, i wszystko już gotowe do działania. Upewnij się ze zarówno tar jak i bzip2 są w twojej $PATH poprzez "which tar" i "which bzip2." Aby użyć nowego tar-a, po prostu zrób
 tar xyf foo.tar.bz2
aby zdekompresować plik.

Aby utworzyć nowe archiwum, podobnie zrób:

 tar cyf foo.tar.bz2 file1 file2 file3...directory1 directory2...

A oto patch:

*** tar.c    Thu Jun 11 00:09:23 1998
--- tar.c.new  Thu Jun 11 00:14:24 1998
***************
*** 196,201 ****
--- 196,203 ----
  {"block-number", no_argument, NULL, 'R'},
  {"block-size", required_argument, NULL, OBSOLETE_BLOCKING_FACTOR},
  {"blocking-factor", required_argument, NULL, 'b'},
+  {"bzip2", required_argument, NULL, 'y'},
+  {"bunzip2", required_argument, NULL, 'y'},
  {"catenate", no_argument, NULL, 'A'},
  {"checkpoint", no_argument, &checkpoint_option, 1},
  {"compare", no_argument, NULL, 'd'},
***************
*** 372,377 ****
--- 374,380 ----
        PATTERN        at list/extract time, a globbing PATTERN\n\
  -o, --old-archive, --portability  write a V7 format archive\n\
    --posix            write a POSIX conformant archive\n\
+  -y, --bzip2, --bunzip2       filter the archive through bzip2\n\
  -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n\
  -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n\
    --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -d)\n"),
***************
*** 448,454 ****
   Y per-block gzip compression */
 
 #define OPTION_STRING \
!  "-01234567ABC:F:GK:L:MN:OPRST:UV:WX:Zb:cdf:g:hiklmoprstuvwxz"
 
 static void
 set_subcommand_option (enum subcommand subcommand)
--- 451,457 ----
   Y per-block gzip compression */
 
 #define OPTION_STRING \
!  "-01234567ABC:F:GK:L:MN:OPRST:UV:WX:Zb:cdf:g:hiklmoprstuvwxyz"
 
 static void
 set_subcommand_option (enum subcommand subcommand)
***************
*** 805,810 ****
--- 808,817 ----
    case 'X':
    exclude_option = 1;
    add_exclude_file (optarg);
+    break;
+ 
+    case 'y':
+    set_use_compress_program_option ("bzip2");
    break;
 
    case 'z':

5. Używanie bzip2 z less-em

Aby dekompresować pliki bzip2 w locie, tj. aby móc używać less-a do czytania ich bez wcześniejszego bunzip2-owania ich, należy zrobić lesspipe.sh (man less) w ten sposób:

#!/bin/sh
# To jest preprocessor dla 'less-a'. Jest on używany, gdy ta zmienna 
# środowiskowa jest ustawiona:  LESSOPEN="|lesspipe.sh %s"

 case "$1" in
 *.tar) tar tvvf $1 2>/dev/null ;; # Oglądaj zawartość różnych plików tar-owych
 *.tgz) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
# Działa dla niezmodyfikowanej wersji tar-a 
 *.tar.bz2) bzip2 -cd $1 $1 2>/dev/null | tar tzvvf - ;;
# Działa z spatchowaną wersją tar-a 
# *.tar.bz2) tyvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.tar.gz) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.tar.Z) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.tar.z) tar tzvvf $1 2>/dev/null ;;
 *.bz2) bzip2 -dc $1 2>/dev/null ;; # Oglądaj spakowane pliki 
 *.Z) gzip -dc $1 2>/dev/null ;;
 *.z) gzip -dc $1 2>/dev/null ;;
 *.gz) gzip -dc $1 2>/dev/null ;;
 *.zip) unzip -l $1 2>/dev/null ;;
 *.1|*.2|*.3|*.4|*.5|*.6|*.7|*.8|*.9|*.n|*.man) FILE=`file -L $1` ; # groff src
  FILE=`echo $FILE | cut -d ' ' -f 2`
  if [ "$FILE" = "troff" ]; then
   groff -s -p -t -e -Tascii -mandoc $1
  fi ;;
 *) cat $1 2>/dev/null ;;
# *) FILE=`file -L $1` ; # Check to see if binary, if so -- view with 'strings'
#  FILE1=`echo $FILE | cut -d ' ' -f 2`
#  FILE2=`echo $FILE | cut -d ' ' -f 3`
#  if [ "$FILE1" = "Linux/i386" -o "$FILE2" = "Linux/i386" \
#     -o "$FILE1" = "ELF" -o "$FILE2" = "ELF" ]; then
#   strings $1
#  fi ;;
 esac

6. Używanie bzip2 z emacs-em

6.1 Zmaina emacs-a dla wszystkich:

Napisalem ten patch do jka-compr.el który dodaje bzip2 do auto-compression-mode.

Disclaimer: Spawdziłem go tylko z emacs-20.2, ale nie mam powodów by sądzić, że podobne postępowanie nie będzie działać z innymi wersjami.

By go użyć,

 1. Przejdź do katalogu źródłowego emacs-20.2/lisp (tam gdzie go roztarowałeś)
 2. Wstaw ten patch do pliku jka-compr.el.diff ( powinien być sam w tym pliku ;).
 3. Wykonaj
   patch < jka-compr.el.diff
  
 4. Wystartuj emacs-a, i wykonaj
   M-x byte-compile-file jka-compr.el
  
 5. Wyjdź z emacs-a.
 6. Przenieś pierwotny jka-compr.elc w bezpieczne miejsce gdyby były bug-i.
 7. Zastąp go new jka-compr.elc.
 8. Baw się dobrze!
--- jka-compr.el    Sat Jul 26 17:02:39 1997
+++ jka-compr.el.new  Thu Feb 5 17:44:35 1998
@@ -44,7 +44,7 @@
 ;; The variable, jka-compr-compression-info-list can be used to
 ;; customize jka-compr to work with other compression programs.
 ;; The default value of this variable allows jka-compr to work with
-;; Unix compress and gzip.
+;; Unix compress and gzip. David Fetter dodał bzip2 support :)
 ;;
 ;; If you are concerned about the stderr output of gzip and other
 ;; compression/decompression programs showing up in your buffers, you
@@ -121,7 +121,9 @@
 
 
 ;;; I have this defined so that .Z files are assumed to be in unix
-;;; compress format; and .gz files, in gzip format.
+;;; compress format; and .gz files, in gzip format, and .bz2 files,
+;;; in the snappy new bzip2 format from http://www.muraroa.demon.co.uk.
+;;; Keep up the good work, people!
 (defcustom jka-compr-compression-info-list
  ;;[regexp
  ;; compr-message compr-prog compr-args
@@ -131,6 +133,10 @@
   "compressing"  "compress"   ("-c")
   "uncompressing" "uncompress"  ("-c")
   nil t]
+  ["\\.bz2\\'"
+   "bzip2ing"    "bzip2"     ("")
+   "bunzip2ing"   "bzip2"     ("-d")
+   nil t]
   ["\\.tgz\\'"
   "zipping"    "gzip"     ("-c" "-q")
   "unzipping"   "gzip"     ("-c" "-q" "-d")

6.2 Zmiana emacs-a dla pojedyńczego użytkownika:

Podziękowania za to mależą się Ulrik-owi Dickow-owi, ukd@kampsax.dk, programiście systemowemu w Kampsax Technology:

Aby móc używać bzip2 automatycznie gdy nie jesteś sysadmin-em, po prostu dodaj co następuje do swojego pliku .emacs.

;; Automatic (un)compression on loading/saving files (gzip(1) and similar)
;; We start it in the off state, so that bzip2(1) support can be added.
;; Code thrown together by Ulrik Dickow for ~/.emacs with Emacs 19.34.
;; Should work with many older and newer Emacsen too. No warranty though.
;;
(if (fboundp 'auto-compression-mode) ; Emacs 19.30+
  (auto-compression-mode 0)
 (require 'jka-compr)
 (toggle-auto-compression 0))
;; Now add bzip2 support and turn auto compression back on.
(add-to-list 'jka-compr-compression-info-list
       ["\\.bz2\\(~\\|\\.~[0-9]+~\\)?\\'"
       "zipping"    "bzip2"     ()
       "unzipping"   "bzip2"     ("-d")
       nil t])
(toggle-auto-compression 1 t)

7. Używanie bzip2-a z wu-ftpd

Podziękowania dla Arnaud Launay za tego oszczędzacza bandwidth-u. To co następuje powinno się znaleźć w /etc/ftpconversions aby wykonywać kompresję i dekompresję on-the-fly za pomocą bzip2. Upewnij się, że ścieżki takie jak (like /bin/compress) są poprawne.

 :.Z: : :/bin/compress -d -c %s:T_REG|T_ASCII:O_UNCOMPRESS:UNCOMPRESS
 :  : :.Z:/bin/compress -c %s:T_REG:O_COMPRESS:COMPRESS
 :.gz: : :/bin/gzip -cd %s:T_REG|T_ASCII:O_UNCOMPRESS:GUNZIP
 :  : :.gz:/bin/gzip -9 -c %s:T_REG:O_COMPRESS:GZIP
 :.bz2: : :/bin/bzip2 -cd %s:T_REG|T_ASCII:O_UNCOMPRESS:BUNZIP2
 :  : :.bz2:/bin/bzip2 -9 -c %s:T_REG:O_COMPRESS:BZIP2
 :  : :.tar:/bin/tar -c -f - %s:T_REG|T_DIR:O_TAR:TAR
 :  : :.tar.Z:/bin/tar -c -Z -f - %s:T_REG|T_DIR:O_COMPRESS|O_TAR:TAR+COMPRESS
 :  : :.tar.gz:/bin/tar -c -z -f - %s:T_REG|T_DIR:O_COMPRESS|O_TAR:TAR+GZIP
 :  : :.tar.bz2:/bin/tar -c -y -f - %s:T_REG|T_DIR:O_COMPRESS|O_TAR:TAR+BZIP2

8. Użycie bzip2 z grep-em

Ten użytek, który nazwałem bgrep, jest niewielką modyfikacją zgrep który jest dostarczany z Linux-em. Można go używać do grep-owania plików bez bunzip2-owania ich najpierw.

#!/bin/sh

# bgrep -- a wrapper around a grep program that decompresses files as needed
PATH="/usr/bin:$PATH"; export PATH

prog=`echo $0 | sed 's|.*/||'`
case "$prog" in
    *egrep) grep=${EGREP-egrep}   ;;
    *fgrep) grep=${FGREP-fgrep}   ;;
    *)   grep=${GREP-grep}    ;;
esac
pat=""
while test $# -ne 0; do
 case "$1" in
 -e | -f) opt="$opt $1"; shift; pat="$1"
      if test "$grep" = grep; then # grep is buggy with -e on SVR4
       grep=egrep
      fi;;
 -*)   opt="$opt $1";;
  *)   if test -z "$pat"; then
       pat="$1"
      else
       break;
      fi;;
 esac
 shift
done

if test -z "$pat"; then
 echo "grep through bzip2 files"
 echo "usage: $prog [grep_options] pattern [files]"
 exit 1
fi

list=0
silent=0
op=`echo "$opt" | sed -e 's/ //g' -e 's/-//g'`
case "$op" in
 *l*) list=1
esac
case "$op" in
 *h*) silent=1
esac

if test $# -eq 0; then
 bzip2 -cd | $grep $opt "$pat"
 exit $?
fi

res=0
for i do
 if test $list -eq 1; then
  bzip2 -cdfq "$i" | $grep $opt "$pat" > /dev/null && echo $i
  r=$?
 elif test $# -eq 1 -o $silent -eq 1; then
  bzip2 -cd "$i" | $grep $opt "$pat"
  r=$?
 else
  bzip2 -cd "$i" | $grep $opt "$pat" | sed "s|^|${i}:|"
  r=$?
 fi
 test "$r" -ne 0 && res="$r"
done
exit $res

9. Używanie bzip2-a z Netscape-m pod X-ami.

tenthumbs@cybernex.net pisze:

Znalazłem sposób aby spowodować żeby Linux-owy Netscape używał bzip2-a do Content-Encoding tak jak używa gzip-a. Dodaj to do $HOME/.Xdefaults lub $HOME/.Xresources

Używam opcji -s ponieważ wolę stracić trochę z szybkości dekompresji na korzyść zużycia RAM-u. Możn pominąć tą opcję, jeśli ktoś tak chce.

Netscape*encodingFilters:   \
    x-compress : : .Z   : uncompress -c \n\
    compress  : : .Z   : uncompress -c \n\
    x-gzip   : : .z,.gz : gzip -cdq   \n\
    gzip    : : .z,.gz : gzip -cdq   \n\
    x-bzip2  : : .bz2  : bzip2 -ds \n

10. Użycie bzip2-a do rekompresji plików skompresowanych w innych formatach

Ten program w perl-u pobiera plik skompresowany w innych formatach (.tar.gz, .tgz. .tar.Z, and .Z ) i przepakowuje je dla lepszej kompresji. Kod żródłowy w perl-u ma wiele porządnej dokumentacji dotyczącej tego co robi i jak to robi co robi.

#!/usr/bin/perl -w

#######################################################
#                           #
# Ten program pobiera pliki skompresowane programami #
# compress i gzip w aktualnym katalogu i zamienia je #
# do formatu bzip2. Obsługuje rozdszerzenie .tgz w  #
# prawidłowy sposób, tworząc plik .tar.bz2.      #
#                           #
#######################################################
$counter = 0;
$saved_bytes = 0;
$totals_file = '/tmp/machine_bzip2_total';
$machine_bzip2_total = 0;

while(<*[Zz]>) {
  next if /^bzip2-0.1pl2.tar.gz$/;
  push @files, $_;
}
$total = scalar(@files);

foreach (@files) {
  if (/tgz$/) {
    ($new=$_) =~ s/tgz$/tar.bz2/;
  } else {
    ($new=$_) =~ s/\.g?z$/.bz2/i;
  }
  $orig_size = (stat $_)[7];
  ++$counter;
  print "Repacking $_ ($counter/$total)...\n";
  if ((system "gzip -cd $_ |bzip2 >$new") == 0) {
    $new_size = (stat $new)[7];
    $factor = int(100*$new_size/$orig_size+.5);
    $saved_bytes += $orig_size-$new_size;
    print "$new is about $factor% of the size of $_. :",($factor<100)?')':'(',"\n";
    unlink $_;
  } else {
    print "Arrgghh! Something happened to $_: $!\n";
  }
}
print "You've ",
   ($saved_bytes>=0)?"saved":"lost",
   " $saved_bytes bytes of storage space :",
    ($saved_bytes>=0)?")":"(", "\n";

unless (-e '/tmp/machine_bzip2_total') {
  system ('echo "0" >/tmp/machine_bzip2_total');
  system ('chmod', '0666', '/tmp/machine_bzip2_total');
}


chomp($machine_bzip2_total = `cat $totals_file`);
open TOTAL, ">$totals_file"
   or die "Can't open system-wide total: $!";
$machine_bzip2_total += $saved_bytes;
print TOTAL $machine_bzip2_total;
close TOTAL;

print "That's a machine-wide total of ",`cat $totals_file`," bytes saved.\n";

# # # #

Hosting by: Hurra Communications Sp. z o.o.
Generated: 2007-01-26 18:02:22