Next Previous Contents

1. Giriþ

Bu belge, Linux ve bazý özel durumlarda UNIX iþletim sisteminde Türkçe kullanabilmek için gereken eklemeler hakkýnda okuyucuyu bilgilendirmek için yazýldý. Türkçe'ye ait olan latin5, bir baþka adýyla ISO8859-9 standardýnýn, Amerika ve bazý Avrupa ülkelerince kullanýlan latin1 standardý ile ayný olmamasý nedeniyle sadece Linux deðil, hemen hemen tüm iþletim sistemlerinde bu sorunu fazlasýyla yaþýyor olmalýsýnýz. Ýleride ele alýnacak konular ile bu sýkýntýlarýn pek çoðunu atlatacaðýnýzý ümit ediyorum. Eðer metin ekranda, X Window altýnda Türkçe yazamýyor ve okuyamýyorsanýz, pine ve Netscape gibi uygulamalarda Türkçe karakterleri göremiyorsanýz bizi izlemeye devam edin.

Bu belgedeki çözüm denemelerimi Red Hat Linux ile yaptým. Çalýþmayan, eksik bilgi içeren ya da eklenmesinde fayda gördüðünüz bir bölüm gördüðünüzde gorkem@gelecek.com.tr adresine bir ileti yollamanýz yeterlidir. Özellikle diðer Linux daðýtýmlarýnda yapýlacak iþlemler farklý olabilir, bu nedenle çeþitli Linux daðýtýmlarýnda karþýlaþtýðýnýz çözümleri bana gönderebilirsiniz.

1.1 Sürüm deðiþiklikleri

Sürüm 1.0 : Turkish-HOWTO'nun yazýlmasý. Hala belirli alanlarda Türkçe sorunlarý yaþadýðýmdan dolayý bu belgenin 1.0 sürümde kalmayacaðýný ümit ediyorum. Dosya, birtakým alanlarda eksiklikler içerebilir. Burada görmek istediðiniz ne varsa bana bir ileti gönderin. Tüm mektuplarýnýza cevap vermeye çalýþacaðým.


Next Previous Contents

Hosting by: Hurra Communications Ltd.
Generated: 2007-01-26 17:58:07